mediator școlar


ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSTROVENI, județul Dolj
Expiră azi


Anunt


DENUMIREA POSTULUI:Mediator școlar-studii medii
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, 0,5 normă
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT:auxiliar
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

CONDIȚII SPECIFICE:

o Vechimea minimă în muncă: fără vechime
o Diploma/Adeverinta cursuri de formare –mediator
o Să cunoască cultura comunităţii locale pentru care sunt necesare serviciile de mediere şcolară;
BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE MEDIATOR ȘCOLAR

• Legea 198/2023
• Ordinul MECT nr. 1539/2007 privind Normele de încadrare și de activitate ale mediatorului școlar
• “Ghidul mediatorului (pentru comunități cu rromi)”: Gherghe Sarău, Elena Radu, UNICEF, MECTS, București, Ed. Vanemonde, 2011,
• „Ghidul mediatorului școlar în România”: Adriana Maria Rotaru , Oliver Peyroux, Mihai Gruia, în cadrul proiectului realizat cu sprijinul Ambasadei Franței din România, Fundației Române pentru copii, comunitate și familie, Aswociației STEA, Craiova, Ed.Reprograph,2011;
• “Parteneriat Școală-familie-comunitate”(2006),Program PHARE 2003, Acces la educație pentru grupuri dezavantajate;
• ORDIN nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

TEMATICĂ PENTRU CONCURSUL DE MEDIATOR ȘCOLAR

 Condiții ce trebuie îndeplinite pentru ocuparea postului de mediator școlar;
 Responsabilitățile și atribuțiile mediatorului școlar;
 Evaluarea activității mediatorului școlar;
 Aspecte din Legea 198/2023 privind postul de mediator școlar, cu completările și modificările ulterioare;
 Fișa de lucru a mediatorului școlar în comunitate, alte instrumente de lucru specifice.
 Ordinul nr. 6134/2016 privind interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar;
 CAPITOLUL I-Dispoziţii generale şi definiţii;
 CAPITOLUL IV-Rolul comisiei şcolare pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii în domeniul prevenirii şi eliminării oricărei forme de segregare şcolară;
 CAPITOLUL V-Dispoziţii finale şi sancţiuni.
 ROFUIP:TITLUL VI: Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi nedidactic.

Graficul desfășurării concursului pentru postul vacant de:
MEDIATOR ȘCOLAR

• 13.09.2023 – Transmiterea anunțului
• 15.09.2023– Publicarea anunțului
• 18.09 – 29.09.2023 – interval orar 09.00-14.00 – depunerea dosarelor de concurs
• 03.10.2023, ora 16.00 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor
• 04.10.2023, ora 10.00 – 12.00 depunerea contestațiilor privind rezultatelor selecției dosarelor
• 04.10.2023, ora 16.00 afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse
• 09.10.2023, ora 10.00 – susținerea probei scrise de către candidații selectați
• 09.10.2023, ora 16.00 – afișarea rezultatelor probei scrise
• 10.10..2023, orele 10.00 – 12.00 – depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise
• 11.10.2023, ora 16.00 – afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse
• 13.10.2023, ora 10.00 – susținerea interviului
• 13.10.2023, ora 16.00 – afișarea rezultatelor interviului
• 16.10.2023, orele 10.00 – 12.00 – depunerea contestațiilor în urma interviului
• 16.10.2023, ora 16.00 – afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse
• 17.10.2023, ora 12.00 – afișarea rezultatelor finale.

Mențiuni:
• Candidații pot contesta numai propriile lucrări.
• La fiecare dintre cele 2 probe de concurs, pentru ocuparea postului vacant, punctajul minim care trebuie obținut este de 50 de puncte.

Informații suplimentare pe website-ul: www.scoalaostroveni.ro, la nr. telefon 0251337663.

DIRECTOR,
Prof. Pîrvu Viorica