MEDIATOR SCOLAR


LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA
Anuntul a expirat


Anunt


ANUNȚ
concurs pentru ocuparea postului vacant de mediator școlar, studii medii, conform H.G. 1336/2022

A.) Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, cu sediul în Craiova, strada Nicolae Romanescu nr. 99, județul Dolj, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului: execuție;
2. Denumirea postului: mediator școlar, post vacant, pe perioada nedeterminata;
3. Gradul/Treapta profesional/profesionala: mediator școlar, studii medii;
4. Scopul principal al postului: sprijin privind participarea tuturor copiilor din comunitate la învățământul obligatoriu; facilitarea dialogului școala-familie-comunitate;
5. Numărul de posturi: 1.

B.) Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; •
d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor și ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atesta îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publica;
e) copia carnetului de munca, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca și in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverința medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasă ca nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum i pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție sociala, precum și orice entitate publica sau privata a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in vârsta, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, cu sediul în Craiova , strada Nicolae Romanescu nr. 99, compartimentul secretariat, telefon: 0251427636, persoana de contact: Naidin Anca, e-mail:autocv2004@yahoo.com

Termenul de depunere a dosarelor 12.09.2023-25.09.2023, ora 14.00, la sediul instituției.

C.) Condițiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia romana sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba romana, scris și vorbit;
c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime in specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnata definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea;
g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau fata de aceasta nu s­a luat măsura de siguranța a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice de participare la concurs:

1. Pentru funcția de mediator școlar – absolvirea studiilor universitare cu diplomă de licență a oricărei specializări, absolvirea cu diplomă de bacalaureat a liceului pedagogic, specializarea mediator școlar, sau absolvirea cu diplomă de bacalaureat a oricărui profil liceal, urmată de un curs de formare profesională cu specializarea mediator școlar, recunoscut de Ministerul Educației – conform Legii 198/2023, art 193 lit. i

2. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): utilizare PC, nivel mediu;
3. Abilitați, calități și aptitudini necesare: comunicare eficienta, empatie, abilitați de mediere a conflictelor;
4. Vechime: nu.

D.) Bibliografie și tematica:
1. Bibliografie
– Legea nr. 198/2023;
– OMEC nr. 4183/2022 privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
– OMECTS nr. 1539/19.07.2007 privind normele de încadrare și de activitate a mediatorului școlar;
– „Ghidul mediatorului (pentru comunități cu rromi)”: Gherghe Sărau, Elena Radu, UNICEF, MECTS, București, Ed. Vanemonde, 2011;
– „Ghidul mediatorului școlar in Romania”: Adriana Maria Rotaru, Oliver Peyroux, Mihai Gruia, in cadrul proiectului realizat cu sprijinul Ambasadei Franței din Romania, Fundației Romane pentru copii, comunitate și familie, Asociației STEA, Craiova, Ed. Reprograph, 2011;
– „Parteneriat $coala-familie-comunitate” (2006), Program PHARE 2003, Acces la educație pentru grupuri dezavantajate.
– Legea nr. 53/2003-Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare- aspecte;
– Ordinul 1540/2007privind interzicerea segregării școlare a copiilor rromi și aprobarea Metodologiei pentru prevenirea și eliminarea segregării școlare a copiilor rromi;
– Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată.

2. Tematica:
– Responsabilitățile și atribuțiile mediatorului școlar;
– Condiții care trebuie îndeplinite pentru ocuparea postului de mediator școlar;
– Evaluarea activității mediatorului școlar;
– Aspecte din Legea 198/2023 privind postul de mediator școlar,;
– Fișa de lucru a mediatorului școlar in comunitate ;
– Alte instrumente de lucru specifice.

E.) Calendarul de desfășurare a concursului, respectiv data limita și ora pana la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor 12.09.2023-25.09.2023, în intervalul orar 8.00-14.00, la sediul instituției;
– afișarea rezultatelor la selecția dosarelor: 26.09.2023, la sediul instituției, ora 14.00;
– depunere contestații 26.09.2023, la sediul instituției, intre orele 14.30 – 16.30
– Soluționarea contestațiilor 27.09.2023 ora 12.00
– proba scrisa in data de 03.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afișarea rezultatelor de la proba scrisa: 04.10.2023, ora 12.00;
– depunere contestații: 04.10.2023, intre orele 12,30-14,30;
– afișat rezultate contestații: 05.10.2023, ora 12,00;
– proba interviu in data de 10.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afișarea rezultatelor de la proba de interviu: 10.10.2023, ora 16.00.
– depunere contestații: 10.10.2023, intre orele 16,30-18,30
– afișat rezultate contestații: 11.10.2023, ora 12,00
– afișarea rezultatelor finale: 11.10.2023, ora 15.00.