Supraveghetor noapte şi instructor educaţie (3 posturi) – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului MureșSupraveghetor noapte şi instructor educaţie (3 posturi)

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

10 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, astfel:

 1. supraveghetor noapte 1 post, la Complexul de Case de Tip Familial Sâncraiu de Mureş/Sântana de Mureş;
 2. instructor educaţie/îngrijitor -1 post şi supraveghetor noapte -1 post – Cuplu Parental (soţ- soţie), la Complexul de Case de Tip Familial Sâncraiu de Mureş/Sântana de Mureş.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • supraveghetor noapte:
  • studii generale;
 • instructor educaţie/îngrijitor şi supraveghetor noapte – Cuplu Parental (soţ-soţie):
  • soţii să aibă cel puţin studii medii (instructor educaţie) şi studii generale/gimnaziale (îngrijitor/supraveghetor noapte);
  • să aibă experienţă în creşterea şi educarea copiilor, să posede abilităţi părinteşti;
  • să fie dispuşi să locuiască permanent în cadrul casei de tip familial;
  • să nu sufere de boli cronice transmisibile sau alte afecţiuni ce pot influenţa capacitatea de muncă;
  • să înţeleagă şi să accepte nevoile individuale ale fiecărui copil, indiferent de starea de sănătate, sex, etnie, religie;
  • nu se admit persoane care au fost decăzuţi din drepturile părinteşti sau au copii care beneficiază de o formă de protecţie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 iulie 2017, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 01 august 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • 03 august 2017, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, din Târgu-Mureș, str. Trebely, nr. 7, telefon 0265/213.512, 0265/211.699.

Apply for this Job