Supraveghetor noapte – Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” din Huși, Judeţul VasluiSupraveghetor noapte

Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” din Huși, Judeţul Vaslui

13 octombrie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” din Huși, Judeţul Vaslui organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de supraveghetor noapte.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • să fie absolvent de studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă o vechime în muncă de minimum 5 ani;
 • capacitate de comunicare foarte bună (capacitatea de exprimare corectă, scris și oral, în limba română).

Acte necesare pentru depunerea dosarului de înscriere

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune la secretariatul unității un dosar care va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor medii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, calificări;
 4. copia carnetului dc muncă, conformă cu originalul, sau/și adeverință în original care atestă vechimea în muncă, extras REVISAL;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, cu mențiunea „apt pentru postul de supraveghetor de noapte”, conține în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formalul standard stabilit de Ministerul Sănătății, precum și Fișa de aptitudini completată și parafata de medicul de medicina muncii;
 7. curriculum vitae Europass;
 8. copie certificat de naștere și căsătorie (dacă este cazul);
 9. binecuvântarea chiriarhului Locului;
 10. opisul dosarului.

Actele prevăzute pentru dosarul de înscriere vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 noiembrie 2020, între orele 10.00 -12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 04 noiembrie 2020, ora 09:00: proba scrisă;
 • 04 noiembrie 2020, ora 12:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” , cu sediul în Huși, str. I. Al. Angheluș nr. 1, județul Vaslui, telefon 0235/471.599.

Apply for this Job