Subinginer – Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (U.T.C.B.)Subinginer

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (U.T.C.B.)

17 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (U.T.C.B.) organizează concurs pentru ocuparea postului contractual, temporar vacant, de subinginer (SSD) 1/2 normă în ștatul de funcții de la Cămine – Cantină în subordinea Direcției Tehnice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de scurtă durată în științe tehnice, experiență în muncă de minimum 10 ani în domeniul R.S.V.T.I. (responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor), autorizație R.S.V.T.I. (să nu fie expirată),
 • spirit de ordine și disciplină, corectitudine, abilități de comunicare, organizare, negociere, lucru în echipă,
 • cunoștințe de legislație I.S.C.I.R. – Prescripții Tehnice (PT) – normative elaborate de către I.S.C.I.R. care cuprind cerințele minime obligatorii privind instalarea, punerea în funcțiune, utilizarea, întreținerea, repararea și verificarea tehnică periodică a echipamentelor/instalațiilor care intră sub incidența I.S.C.I.R. și nu a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani.
 • Constituie avantaj și absolvirea altor cursuri de specializare în domeniul postului scos la concurs.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 mai 2019, ora 15.30 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 iunie 2019, ora 010:00 – proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la sediul U.T.C.B. din bd. Lacul Tei nr. 122-124, sectorul 2, Blocul Administrativ, camera nr. 33, telefon 021/242.12.08, persoană de contact – Dragomir Margareta.

Apply for this Job