Funcții contractuale – Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” din Oradea, județul BihorFuncții contractuale

Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” din Oradea, județul Bihor

16 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” din Oradea, județul Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 • 2 posturi de asistenţi medicali principali – specialitatea medicină generală (PL, S):
  • 1 post la Secţia Clinică Nefrologie;
  • 1 post la Cabinet Gastroenterologie.
   • minimum 5 ani vechime ca asistent medical, specialitatea medicină generală.
 • 5 posturi de asistenţi medicali – specialitatea medicină generală (PL. SSD, S):
  • 2 posturi la Secţia Clinică Nefrologie:
  • 1 post la Cabinet Boli Infecţioase Antirabic;
  • 2 posturi la Spitalizare de zi.
   • minimum 6 luni vechime ca asistent medical – specialitatea medicină generală.
 • 1 post de asistent medical – specialitatea medicină generală (PL, S) în cadrul Secţiei Clinice Chirurgie Generală:
  • minimum 6 luni vechime ca asistent medical – specialitatea medicina generală.
 • 12 posturi de asistenţi medicali debutanţi – specialitatea medicină generală (PL, SSD, S):
  • 1 post la Secţia Pediatrie III;
  • 1 post la Secţia Clinică Psihiatrie II;
  • 1 post la Secţia Clinică Boli Infecţioase I;
  • 1 posturi la Serviciul de primire – internare a bolnavilor;
  • 2 posturi la Spitalizare de zi – Patologie oncologică;
  • 6 posturi la Secţia Clinică Oncologie Medicală.
 • 10 posturi de asistenţi medicali debutanţi – specialitatea medicină generală (PL, S) în cadrul Secţiei Anestezie-Terapie Intensivă:
  • 6 posturi de tehnicieni de radiologie şi imagistică licenţiaţi debutanţi (S) – înc adrul Laboratorului de radioterapie;
  • 2 posturi de asistenţi medicali debutanţi – specialitatea radiologie şi imagistică medicală (PL. SSD, S) – în cadrul Laboratorului Radiologie şi imagistică medicală;
  • 1 post de asistent medical – specialitatea radiologie şi imagistică medicală (PL. SSD, S) – în cadrul Laboratorului Radiologie şi imagistică medicală.
   • minimum 6 luni vechime ca asistent medical – specialitatea radiologie şi imagistică medicală.
  • 1 post de asistent medical principal – specialitatea radiologie şi imagistică medicală (PL, SSD, S) – în cadrul Laboratorului Radiologie şi imagistică medicală.
   • minimum 5 ani vechime ca asistent medical – specialitatea radiologie şi imagistică medicală.
 • 1 post de asistent medical debutant – specialitatea medicină generală (PL, SSD, S) – la Serviciul de management al calităţii.
 • 3 posturi de registrator medical – la Compartimentul Registratura Medicală:
  • diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
  • 6 luni vechime în activitate;
  • curs de operator calculatoare.
 • 2 posturi de muncitor calificat IV – lucrator comercial – la Serviciul Administrativ, Tehnic. Transport – Atelier întreţinere, reparaţii:
  • studii medii;
  • nu necesită vechime.
 • 1 post de muncitor calificat II electrician, la Serviciul Administrativ, Tehnic. Transport -Atelier întreţinere, reparaţii.
  • şcoala generală;
  • 6 ani vechime în meserie.
 • 1 post de muncitor calificat IV- bucătar – la Bloc Alimentar şi Bucătărie dietetică;
  • şcoala generală;
  • certificat de calificare pentru meseria de bucătar;â
  • nu necesită vechime.
 • 2 posturi de asistenţi medicali principali – specialitatea medicină generală (PL. S):
  • 1 post la Secţia Clinică Nefrologie;
  • 1 post la Cabinet Gastroenterologie.
   • minimum 5 ani vechime ca asistent medical, specialitatea medicină generală.
 • 5 posturi de asistenţi medicali – specialitatea medicină generală (PL. SSD, S):
  • 2 posturi la Secţia Clinică Nefrologie
  • 1 post la Cabinet Boli Infecţioase Antirabic;
  • 2 posturi la Spitalizare de zi.
   • minimum 6 luni vechime ca asistent medical – specialitatea medicină generală.
 • 1 post de asistent medical – specialitatea medicină generală (PL, S) în cadrul Secţiei Clinice Chirurgie Generală.
  • minimum 6 luni vechime ca asistent medical – specialitatea medicina generală.
 • 12 posturi de asistenţi medicali debutanţi – specialitatea medicină generală (PL, SSD, S):
  • 1 post la Secţia Pediatrie III;
  • 1 post la Secţia Clinică Psihiatrie II;
  • 1 post la Secţia Clinică Boli Infecţioase I;
  • 1 posturi la Serviciul de primire – internare a bolnavilor;
  • 2 posturi la Spitalizare de zi – Patologie oncologică;
  • 6 posturi la Secţia Clinică Oncologie Medicală.
 • 10 posturi de asistenţi medicali debutanţi – specialitatea medicină generală (PL. S) în cadrul Secţiei Anestezie-Terapie Intensivă:
  • 6 posturi de tehnicieni de radiologie şi imagistică licenţiaţi debutanţi (S) – în cadrul Laboratorului de radioterapie;
  • 2 posturi de asistenţi medicali debutanţi – specialitatea radiologie şi imagistică medicală (PL. SSD, S) – în cadrul Laboratorului Radiologie şi imagistică medicală;
  • 1 post de asistent medical – specialitatea radiologie şi imagistică medicală (PL. SSD, S) – în cadrul Laboratorului Radiologie şi imagistică medicală.
   • minimum 6 luni vechime ca asistent medical – specialitatea radiologie şi imagistică medicală.
  • 1 post de asistent medical principal – specialitatea radiologie şi imagistică medicală (PL, SSD, S) – în cadrul Laboratorului Radiologie şi imagistică medicală.
   • minimum 5 ani vechime ca asistent medical – specialitatea radiologie şi imagistică medicală.
 • 1 post de asistent medical debutant – specialitatea medicină generală (PL, SSD, S) – la Serviciul de management al calităţii.
 • 3 posturi de registrator medical – la Compartimentul Registratura Medicală.
  • diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
  • 6 luni vechime în activitate;
  • curs de operator calculatoare.
 • 2 posturi de muncitor calificat IV – lucrator comercial – la Serviciul Administrativ, Tehnic. Transport – Atelier întreţinere, reparaţii.
  • studii medii;
  • nu necesită vechime.
 • 1 post de muncitor calificat II electrician, la Serviciul Administrativ, Tehnic. Transport -Atelier întreţinere, reparaţii.
  • şcoala generală;
  • 6 ani vechime în meserie.
 • 1 post de muncitor calificat IV- bucătar – la Bloc Alimentar şi Bucătărie dietetică;
  • şcoala generală;
  • certificat de calificare pentru meseria de bucătar;
  • nu necesită vechime.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 octombrie 2018, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • asistenţi medicali principali, asistenţi medicali şi asistenţi medicali debutanţi – specialitatea medicină generală:
  • proba scrisă – 07.11.2018, ora 10.00;
  • proba practică – 13.11.2018, ora 10.00;
  • interviul – 19.11.2018, ora 10.00.
 • tehnicieni de radiologie şi imagistică, licenţiaţi – debutanţi:
  • proba scrisă – 07.11.2018, ora 10.00;
  • proba practică – 13.11.2018, ora 10.00;
  • interviul – 19.11.2018. ora 10.00.
 • asistenţi medicali debutanţi, asistenţi medicali şi asistenţi medicali principali – specialitatea radiologie şi imagistică medicală:
  • proba scrisă – 07.11.2018. ora 10.00;
  • proba practică – 13.11.2018, ora 10.00;
  • interviul – 19.11.2018. ora 10.00.
 • asistent medical debutant – specialitatea medicină generala – la Serviciul de management al calităţii:
  • proba scrisă – 07.11.2018, ora 10.00;
  • proba practică -13.11.2018, ora 10.00;
  • interviul -19.11.2018, ora 10.00.
 •  registratori medicali:
  • proba scrisă – 07.11.2018, ora 12.00;
  • proba practică -13.11.2018, ora 12.00;
  • interviul -19.11.2018, ora 12.00.
 • muncitor calificat IV – lucrător comercial:
  • proba scrisă – 07.11.2018, ora 11.00;
  • interviul -13.11.2018, ora 11.00.
 • muncitor calificat II – electrician:
  • proba practică: 07.11.2018, ora 13.00;
  • interviul: 13.11.2018, ora 13.00.
 • muncitor calificat IV – bucătar:
  • proba practică – 07.11.2018, ora 08.00;
  • interviul -13.11.2018, ora 08.00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” din Oradea, str. Corneliu Coposu nr.12, județul Bihor, telefon 0259/307.700 sau 0359/803.800, interior 174, zilnic, între orele 07.00-08.00 şi 13.00-15.00 şi vineri între orele 07.00-08.00 şi 13.00-14.00.

 

Apply for this Job