Șofer, tâmplar, zugrav și zidar (9 posturi) – Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul PucioasaȘofer, tâmplar, zugrav și zidar (9 posturi)

Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Pucioasa

4 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Pucioasa, județul Dîmbovița, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 • în cadrul Serviciului Administraţie Locale, Compartiment Transport Public Local şi Control Comercial, Autoritate de Autorizare se scot la concurs următoarele posturi:
  • 3 posturi contractuale de execuţie vacante de şoferi I (transport elevi);
  • 1 post contractual de execuţie vacant de şofer -II (transport elevi).
 • în cadrul Serviciului întreţinere locală, Compartiment lucrări edilitare – U.A.T. Oraşul Pucioasa se scot la concurs următoarele posturi:
  • 1 post contractual vacant de execuţie de tâmplar -I;
  • 1 post contractual vacant de execuţie de zugrav -I;
  • 1 post contractual vacant de execuţie de zugrav – II;
  • 1 post contractual vacant de execuţie de zidar – III;
  • 1 post contractual vacant de execuţie de zidar – IV.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • şoferi I și II:
  • absolvent de studii generale, profesionale sau medii (dovedite cu diplomă, adeverinţă, calificat sau alt document echivalent);
  • vechime minimă: 3 ani şi 6 luni pentru şofer-I şi 6 luni pentru şofer- II;
  • să deţină permis de categoria D;
  • să deţină atestat pentru transport rutier de persoane;
  • să deţină aviz psihologic;
  • să deţină cazierul conducătorului auto.
 • tâmplar, zugrav și zidar:
  • absolvent de studii generale, profesionale sau medii (dovedite cu diplomă, adeverinţa, certificat sau alt document echivalent);
  • să facă dovada calificăm în meseria de zugrav, zidar sau tâmplar cu documente de calificare;
 • vechime minimă:
  • 6 luni pentru zidar – IV;
  • 3 ani şi 6 luni pentru zidar- III;
  • 6 ani şi 6 luni pentru zugrav – II;
  • 9 ani şi 6 luni tâmplar-I şi zugrav -I;
 • condiţii specifice ce trebuiesc îndeplinite pentru participarea la concurs pentru toate posturile vacante din prezentul anunţ:
  • abilităţi de relaţionare şi comunicare cu tot personalul;
  • abilitatea de a lucra în echipă;
  • disponibilitate pentru program flexibil;
  • disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini, decât cele trasate prin fişa postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • șoferi ( transport elevi):
  • 26 septembrie 2017, ora 09.00: proba practică;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
 • tâmplar, zugrav și zidar:
  • 26 septembrie 2017, ora 13.00: proba practică;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Unitatății Administrativ Teritoriale Oraşul Pucioasa, județul Dîmbovița, telefon 0245/232.277, interior 119.

Apply for this Job