Șofer – Primăria Comunei Ştefan cel Mare


Șofer

Primăria Comunei Ştefan cel Mare

16 martie 2016

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Primăria Comunei Ştefan cel Mare, judeţul Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de șofer.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesară: 2 ani;
  • permis de conducere categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Ştefan cel Mare cu sediul în sat Ştefan cel Mare. nr. 204, comuna Ştefan cel Mare, judeţul Neamţ, tel. 0233/292.001 sau e-mail: primariastefan@yahoo.com.

Apply for this Job