Șofer, muncitor I, cadru tehnic, șofer PRB (4 posturi) – U.A.T. MărgineniȘofer, muncitor I, cadru tehnic, șofer PRB (4 posturi)

U.A.T. Mărgineni

10 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

U.A.T. Mărgineni, judeţul Bacău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, astfel:

1. şofer – grad I – studii medii, la Biroul asistenţă socială.
2. muncitor – grad I – studii generale la Biroul achiziţii publice, transport şi iluminat public.
3. cadru tehnic studii medii la Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă.
4. şofer PRB – grad I – studii medii, la Biroul achiziţii publice, transport şi iluminat public.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1. şofer – grad I – studii medii, la Biroul asistenţă socială.
nivelul studiilor: studii medii; atestat transport persoane;
vechime în muncă necesară ocupării postului -.

2. muncitor – grad I – studii generale la Biroul achiziţii publice, transport şi iluminat public.
nivelul studiilor: – medii;
vechime in muncă necesară ocupării postului.

3. cadru tehnic studii medii la Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă.
nivelul studiilor: studii medii; cursuri cadru tehnic PSI;
vechime în muncă necesară ocupării postului .

4. şofer PRB – grad I la Biroul achiziţii publice, transport şi iluminat public
nivelul studiilor: studii medii; permis conducere categorii B, C, D şi atestate;
vechime în muncă necesară ocupării postului peste 5 ani;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 iulie 2017, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 01 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • 02 august 2017, ora 08:00: proba practică;
 • 02 august 2017, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la U.A.T. Mărgineni, judeţul Bacău, cu sediul în comuna Mărgineni Calea Moineşti, nr 37, judeţul Bacău, telefon 0234.211.032, interior 23.

Apply for this Job