Șofer, muncitor calificat, paznic, inspector specialitate (7 posturi) – Serviciul Public - Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire Reşiţa, județul Caraș-SeverinȘofer, muncitor calificat, paznic, inspector specialitate (7 posturi)

Serviciul Public – Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire Reşiţa, județul Caraș-Severin

10 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Serviciul Public – Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire Reşiţa, județul Caraș-Severin organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuţie, vacante, de:

pe perioadă nedeterminată:
• șofer, treapta II, post contractual de execuție prevăzut în cadrul Atelierului Transport Utilaje și Deszăpezire (1 post);
• șofer, treapta I, post contractual de execuție prevăzut în cadrul Atelierului Serviciul de Iluminat Public (1 post);
• muncitor calificat, treapta I (electrician), post contractual de execuție prevăzută! cadrul Atelierului Serviciul de Iluminat Public (1 post);
• paznic, post contractual de execuție prevăzut în cadrul Compartimentului Pază (1 post);
• inspector de specialitate, gradul IA post contractual de execuție prevăzut în cadrul Compartimentului Investiții, Tehnic (1 post);

pe perioadă determinată:
• inspector de specialitate, gradul I, post contractual de execuție prevăzut în cadrul Atelierului Spații Verzi, Seră (1 post);
• șofer, treapta I, post contractual de execuție prevăzut în cadrul Atelierului Transport Utilaje și Deszăpezire (1 post).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1. pentru posturile dc șofer treapta I, din cadrul Atelierului Transport Utilaje și Deszăpezire (1 post) și Atelierului Serviciul de iluminat Public (1 post):
studii medii sau generale;
calificare în meseria de șofer;
permis de conducere categoriile: B, C, C+E;
test psihologie valabil;
fișa de siguranța circulației valabilă;
minimum 3 ani vechime în meseria de șofer;

2. pentru postul de șofer, treapta II, din cadrul Atelierului Transport Utilaje și Deszăpezire (1 post):
studii medii sau generale
calificare în meseria de șofer;
permis de conducere categoriile B, C, C+E;
test psihologic valabil;
fișa de siguranța circulației valabilă;

3. pentru postul de muncitor calificat, treapta I (electrician) din cadrul Atelierului Serviciul de Iluminat Public (1 post):
studii medii sau generale;
calificare în meseria de electrician;
minimum 9 ani vechime în meseria de electrician;

4. pentru postul de paznic din cadrul Compartimentului Pază (1 post):
studii medii/generale;
atestat pază;

5. pentru postul de inspector de specialitate, gradul IA, din cadrul Compartimentului Investiții, Tehnic (1 post):
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe inginerești;
cunoștințe operare PC;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 6 ani și 6 luni;

6. pentru postul de inspector de specialitate, gradul I, din cadrul Atelierului Spații Verzi, Seră (1 post):
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în următoarele domenii: Științe agricole și silvice, științe economice, științe inginerești, administrație publică;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 3 ani și 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 martie 2020, ora 16.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 01 aprilie 2020, ora 10.00 – proba practică;
 • 01 aprilie 2020, ora 12.00 – proba scrisă;
 • 07 aprilie 2020, ora 10.00 – interviul.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public – Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire Reşiţa, Bd. Muncii nr. 25 sau la telefon 0255/220.200, interior 111.

Apply for this Job