Șofer – Curtea ConstituționalăȘofer

Curtea Constituțională

17 mai 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Curtea Constituțională organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuţie vacante, de șofer, din cadrul Serviciului administrativ şi pentru achiziţii publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • minimum studii generale dovedite cu diplomă de absolvire, însoţită de foaia matricolă, după caz;
 • vechime efectivă în funcţia de şofer de minimum 5 ani;
 • permis de conducere: categoria B şi C;
 • test psihologic pentru funcţia de şofer eu o vechime de maximum 3 luni;
 • prezintă recomandări de la locurile de muncă anterioare unde şi-a desfăşurat activitatea în ultimii 3 ani, care trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea privind profilul profesional şi moral;
 • lipsa abaterilor grave sau repetate, după caz, de la Codul Rutier şi Regulamentul de aplicare al acestuia, dovedită prin cazier auto, eliberat pentru ultimii 5 ani;
 • disponibilitatea efectuării unei curse, tur-retur săptămânale, la reşedinţa de domiciliul a demnitarului pe lângă care este desemnat, dacă acesta are domiciliul în afara municipiului Bucureşti, după caz.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 mai 2017, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 13 iunie 2017, ora 13:00: proba scrisă;
 • 19 iunie 2017, ora 10:00: proba proba practică de conducere a autoturismului în trafic.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Curtea Constituțională, din București, Palatul Parlamentului, Calea 13 Septembrie, nr. 2, intrarea B1, sectorul 5, telefon: 021/414.21.78.

Apply for this Job