Șofer autosanitară II (2 posturi) – Serviciul de Ambulanţă Judeţean Neamţ, din Piatra-NeamțȘofer autosanitară II (2 posturi)

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Neamţ, din Piatra-Neamț

14 iunie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Neamţ din Piatra-Neamț organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de șofer autosanitară II (2 posturi):

 1. șofer autosanitară II – Compartimentul de asistență medicală de urgență și transport medical asistat – Stația Centrală Piatra-Neamț;
 2. șofer autosanitară II – Compartimentul de consultații de urgență și transport sanitar neasistat – Substația Roman.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • 3 (trei) ani vechime ca șofer/conducător auto profesionist (demonstrabil pe carte de muncă sau similar și permis de conducere categoria C de 3 ani împliniți la data depunerii dosarului de concurs);
 • diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului 12 clase;
 • permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehiculele din categoriile B și C;
 • diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier;
 • concurs pentru ocuparea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 iunie 2021, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 07 iulie 2021, ora 11.00 – probă scrisă (chestionar legislație rutieră – 26 întrebări – probă eliminatorie – minimum 22 puncte);
 • 07 iulie 2021, ora 12.00 – probă scrisă (test prim-ajutor – 20 întrebări din asistență medicală de urgență – prim ajutor calificat);
 • 07 iulie 2021, ora 13.00 – probă scrisă (test mecanică – 20 întrebări);
 • 12 iulie 2021, ora 11.00 – probă practică prim ajutor și interviu;
 • 12 iulie 2021, ora 14.00 –  probă de aptitudini fizice (efort fizic).
 • Concursul constă în susținerea a trei probe scrise (chestionar legislație rutieră, test prim ajutor, test mecanică), o probă practică de prim-ajutor, o probă de aptitudini fizice (efort fizic) și susținerea unui interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarul de concurs va conține și următoarele documente:

 • copia cazierului auto – sunt respinse dosarele care dețin caziere auto cu sancțiuni pentru abateri grave la legislația rutieră, cum ar fi, dar fără a se limita la, următoarele:
  1. conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau alte substanțe interzise de lege;
  2. accidente rutiere grave, soldate cu vătămări de persoane;
  3. orice altă abatere gravă, sancționată de legislația rutieră ca fiind infracțiune;
  4. mai mult de 10 sancțiuni pentru depășirea regimului legal de viteză;
  5. mai mult de 5 sancțiuni pentru nepurtarea centurii de siguranță.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Neamţ din Piatra-Neamț, str. Dimitrie Leonida nr. 151, telefon 0233/212.020, interior 215.

Apply for this Job