Sociolog – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-NapocaSociolog

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

16 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale, vacante de Sociolog – post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, la Departamentul de Asigurare a Calității – Prorectoratul de Asigurare a Calității și Relații Internaționale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • absolvent/ă de studii superioare de specialitate (sociologie) cu diplomă de licență emisă de o universitate acreditată;
 • vechime în domeniul studiilor de minimum 1 an dovedită cu carnetul de munca sau adeverințe emise de către angajatorii la care candidatul a prestat muncă în acest domeniu;
 • foarte bună cunoaștere a metodelor de cercetare socială;
 • experiență în elaborarea instrumentelor de cercetare socială, precum și în prelucrarea și interpretarea datelor de cercetare, atât cantitative cât și calitative;
 • cunoștințe privind legislația in domeniul asigurării calității in învățământul superior;
 • cunoștințe despre procedurile și sistemul instituțional universitar românesc.
 • cunoștințe avansate de operare pe calculator (Excel, SPSS);
 • foarte bune abilități de tehno-redactare;
 • foarte bune abilități de comunicare, sinteză și analiză;
 • cunoștințe avansate de limba engleză (scris, citit, vorbit).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 martie 2020, ora 15:30: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 aprilie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 09 aprilie 2020, ora 10:00: proba practică (testarea cunoștințelor de operare PC-Microsoft Office);
 • 15 aprilie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, str. Victor Babeş nr. 8, etaj 2, camera 209, Județul Cluj, telefon 0264/597.256, interior 2164.

Apply for this Job