Şef sistem hidrotehnic , inginer, maşinist terasamente, electrician (5 posturi) – Administraţia Bazinală de Apă Argeş – VedeaŞef sistem hidrotehnic , inginer, maşinist terasamente, electrician (5 posturi)

Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea

2 mai 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Administraţia Naţională „Apele Române“ – Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, astfel:

1.1 post de şef sistem hidrotehnic Mihăileşti – S.G.A. Giurgiu;
2.1 post de inginer – exploatare lucrări – UCC – SCH – S.G.A. Giurgiu;
3.1 post de maşinist terasamente – Formaţia RIEUMTC- S G. A. Giurgiu;
4.1 post de electrician – Formaţia SP Clucereasa – SH Mărăcineni – S.G.A. Argeş;
5.1 post de electrician – Formaţia Baraj Prundu – SH Mărăcineni – S.GA Argeş.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pentru poziţia I: studii superioare de lungă durată profil/specializare hidrotehnică, construcţii civile şi industriale, îmbunătăţiri funciare, ingineria mediului, hidroenergetică, geologie, căi ferate drumuri şi poduri, utilaj tehnologic, vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 6 ani din care minimum 5 ani în domeniul gospodăririi apelor;
 • pentru poziţia 2: studii superioare tehnice profil/specializare hidrotehnică, construcţii civile şi industriale, îmbunătăţiri funciare, ingineria mediului, energetică, geologie, căi ferate drumuri şi poduri, geodezie, utilaj tehnologic;
 • pentru poziţia 3: învăţământ minimum obligatoriu, şcoală profesională de specialitate sau calificare în meseria de maşinist terasamente;
 • pentru poziţia 4: minimum învăţământ obligatoriu, certificat de calificare în meseria de electrician, experienţa în domeniu constituie avantaj;
 • pentru poziţia 5: minimum învăţământ obligatoriu, certificat de calificare în meseria de electrician, experienţa în domeniu constituie avantaj.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • pentru poziţia 1:
 • probă scrisă: data 24.05.2017, ora 10.00, la sediu A.B.A. Argeş Vedea;
 • interviu: în data 30.05.2017, ora 10.00. Ia sediu A.B.A, Argeş Vedea;
 • pentru poziţia 2:
 • probă scrisă: în data de 24.05.2017, ora 10.00, la sediu S.G.A. Giurgiu, Str. Barajului nr. 1, oraşul Mihăileşti, jud. Giurgiu;
 • interviu: în data de 30.05.2017, ora 10.00, la sediul S.G.A. Giurgiu, Str. Barajului nr. I, oraşul Mihăileşti, jud. Giurgiu;
 • pentru poziţia 3:
 • probă scrisă: în data de 24.05.2017, ora 11.00, la sediu S.G.A. Giurgiu, Str. Barajului nr. 1, oraşul Mihăileşti, jud. Giurgiu;
 • interviu: în data de 30.05.2017, ora 11.00, la sediul S.G.A. Giurgiu, Str. Barajului nr. 1, oraşul Mihăileşti, jud. Giurgiu;
 • pentru poziţia 4:
 • probă scrisă: în data de 24.05.2017, ora 10.00, la sediu S.G.A. Argeş, str. Enculeşti nr. 11, jud. Argeş;
 • interviu: în data de 30.05.2017, ora 10.00, la sediu S.G.A. Argeş, str. Enculeşti nr. 11, jud. Argeş;
 • pentru poziţia 5:
 • probă scrisă: în data de 24.05.2017, ora 10.00, la sediu S.G.A. Argeş, str. Enculeşti nr. 11, jud. Argeş;
 • interviu: în data de 30.05.2017, ora 10.00, la sediu S.G.A. Argeş, str. Enculeşti nr. 11, jud. Argeş.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la serviciul R.U.R.P.A. al A.B.A. Argeş-Vedea cu sediul în Piteşti Calea Câmpulung nr.6-8, telefon 0248223449 int.115.

Apply for this Job