Șef serviciu și șef birou (2 posturi) – Consiliul Naţional pentru Combaterea DiscriminăriiȘef serviciu și șef birou (2 posturi)

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

19 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul asistenţă colegiu director şi şef birou – Biroul avizări contracte şi structuri teritoriale din cadrul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • şef serviciu – Serviciul asistenţă colegiu director:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • cunoştinţe de operare pe calculator: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer – nivel mediu;
  • cunoaşterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel mediu;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.
 • şef birou – Biroul avizări contracte şi structuri teritoriale:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • cunoştinţe de operare pe calculator: Windows, Microsoft Office (Word, Access, Powerpoint, Excel), Internet Explorer – nivel „cunoştinţe de bază”;
  • cunoaşterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel „cunoştinţe de bază”;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 mai 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 mai 2019, ora 09:00: probele suplimentare de testare a cunoştinţelor PC şi a cunoştinţelor de limbă străină;
 • 22 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

– şef serviciu – Serviciul asistenţă colegiu director
1.Constituţia României, republicată;
2.Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4.O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată;
5.H.G. nr. 1194/2001 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, cu modificările şi completările ulterioare;
6.Ordinul Preşedintelui C.N.C.D. nr. 144/2008 privind aprobarea Procedurii interne de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor, publicat în MO, Partea I, nr. 348 din 06.05.2008;
7.O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată;
8.O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată;
9.Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.
10.Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

– şef birou – Biroul avizări contracte şi structuri teritoriale
1.Constituţia României, republicată;
2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarului Public, republicată 2,
3.Legea nr. 7 /2004 privind Codul de conduită a funcţionarului public, republicată,
4.O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată;
5.Legea nr. 189/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
6.H.G. nr. 1194/2001 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării;
7.Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
8.H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
9.Legea nr. 101/206 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
10.H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici; cu modificările şi completările ulteriaore;
11.H.G. nr. 1344/2007 – privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină;
12. Legea Contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
13.Legea nr. 544/2001- privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
14.Legea nr. 190 /2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
15.H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
16.H.G. nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;
17. Legea Arhivelor Naţionale nr.16/1996; cu modificările şi completările ulterioare;
18. Ordinul nr. 600/2018 – privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job