Șef serviciu și director executiv adjunct (3 posturi) – Primăria Municipiului Constanţa, judeţul ConstanţaȘef serviciu și director executiv adjunct (3 posturi)

Primăria Municipiului Constanţa, judeţul Constanţa

29 iunie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Strategii şi planificare urbană şi director executiv adjunct (2 posturi) – Direcţia urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa, judeţul Constanţa.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • şef serviciu – Serviciul Strategii şi planificare urbană:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau urbanism;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
 • director executiv adjunct (2 posturi) – Direcţia urbanism:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau urbanism;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
  • atestat Registrul Urbaniştilor din România.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 iulie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 02 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare
2. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată cu modificările şi completările ulterioare
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare
4. Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare
5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare
6. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
7. Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coasta a Marii Negre
8. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
9. Ordonanţa de urgenţă nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere
10. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completaările ulterioare
11. Ordinul MDRL. nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executărilor lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
12. Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism
13. Ordinul MDRAP nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi de elaborare a documentaţiilor de urbanism
14. Constituţia României.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job