Șef serviciu și director executiv adjunct (2 posturi) – Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic BucureştiȘef serviciu și director executiv adjunct (2 posturi)

Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic Bucureşti

14 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget şi director executiv adjunct (cu atribuţii economice) din cadrul Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic Bucureşti.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • şef serviciu – Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.
 • director executiv adjunct (cu atribuţii economice):
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 octombrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

şef serviciu – Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget:
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată r2, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/18.02.2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilităţii instituţiilor publice (cu modificările si completările ulterioare);
Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor-proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si locale, cu modificările si completările ulterioare;
Ordinul MFP nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările si completările ulterioare;
Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elem. de natura activelor, datoriilor si capital proprii;
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
Ordinul nr. 923/2014 (*republicat*) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr. 134/2010 (**republicata**) privind Codul de procedura civila, cu modificările si completările ulterioare.

director executiv adjunct (cu atribuţii economice):
Constituţia României;
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată r2, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/18.02.2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilităţii instituţiilor publice (cu modificările si completările ulterioare);
Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor-proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si locale, cu modificările si completările ulterioare;
Ordinul MFP nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările si completările ulterioare;
Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elem. de natura activelor, datoriilor si capital proprii;
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
Legea nr. 100/2016 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, publicata in M. Of. nr. 392 din 23 mai 2016;
Legea nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, publicata in M.Of. nr. 393 din 23 mai 2016;
HG nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicata in M.Of. nr. 423 din 6 iunie 2016.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job