Șef serviciu, șef birou, maistru II (4 posturi) – Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala Teritorială Dunărea Inferioară, BrăilaȘef serviciu, șef birou, maistru II (4 posturi)

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială Dunărea Inferioară, Brăila

15 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială Dunărea Inferioară, cu sediul în Brăila, Str. Vapoarelor nr. 13, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, astfel:

• 1 post șef serviciu la Serviciul Tehnic. Investiții, Achiziții, Contracte din cadrul filialei;
• 1 post sef birou la Biroul operațional – Unitatea de Administrare Brăila Nord;
• 1 post șef birou la Biroul operațional – Unitatea de Administrare Brăila Sud;
• 1 post maistru II la Unitatea de Administrare Brăila Sud,

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

pentru funcțiile de conducere:
• șef serviciu (1 post) la Serviciul Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte din cadrul filialei:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea îmbunătățiri funciare;
autorizație diriginte de șantier pentru domeniul „Lucrări tehnico- edilitare și rețele de apă și canalizare – de îmbunătățiri funciare’*;
vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: minimum. 10 ani;
cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office.

• șef birou – 2 posturi (1 post la Biroul Operațional din Unitatea de Administrare Brăila Nord și 1 post la Biroul Operațional din Unitatea de Administrare Brăila Sud):
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, profil mecanic/construcții;
vechime in specialitatea studiilor necesară ocupării postului: minimum 10 ani;
cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office.

pentru funcțiile de execuție:
• maistru II (1 post) la Unitatea de Administrare Brăila Sud:
studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat/diplomă de absolvire a liceului;
școală de maiștri profil electromecanic/electrician exploatare medie și joasă tensiune;
legitimație electrician autorizat ANRE;
vechime în muncă în meseria de electromecanic/electrician: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 mai 2019, ora 15.00: termen limită de depunere a dosarelor;

• pentru postul de șef serviciu și postul de maistru II:
proba scrisă în data de 13.05.2019, ora 09.00:
proba interviu în data de 20.05.2019, ora 09.00.

• pentru posturile de șef birou:
proba scrisă în data de 13.05.2019. ora 12.00;
proba interviu în data de 20.05.2019, ora 12.00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială Dunărea Inferioară, cu sediul în Brăila, Str. Vapoarelor nr. 13, telefon 0239/611851, int. 9016.

Apply for this Job