Șef serviciu, șef birou, inspector specialitate, referent (8 posturi) – Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo ClujȘef serviciu, șef birou, inspector specialitate, referent (8 posturi)

Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Cluj

30 august 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Conform Monitorului Oficial al României Partea a III-a, nr. 1277/12.09.2017, Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Cluj face următoarea rectificare:

„• 1 post şef serviciu gradul II la Serviciul Salvamont Salvaspeo Scufundări. Condiţiile specifice de ocupare a postului:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • atestat salvator montan;
 • atestat/diplomă de specializare, salvator din mediul subteran speologic;
 • carnet de conducere categoria B sau superior;
 • nu solicitam vechime;

1 post şef birou gradul II la Biroul Arii Protejate. Condiţiile specifice de ocupare a postului:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • carnet de conducere categoria B sau superior;
 • nu solicităm vechime;

1 post inspector de specialitate gradul IA (resurse umane) la Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ. Condiţiile specifice de ocupare a postului:

 • studii universitare de licen(ă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţe economice;
 • vechime minimum 3 ani in specialitatea studiilor. “

Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Cluj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de conducere/execuție vacante, după cum urmează:

 1 post ȘEF SERVICIU gradul II la Serviciul Salvamont Salvaspeo Scufundări
 1 post ȘEF BIROU gradul II la Biroul Arii Protejate
 1 post INSPECTOR DE SPECIALITATE gradul IA (resurse umane) la Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ
 1 post REFERENT (gestionar) treapta II la Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ
 1 post REFERENT (ranger) treapta II la Biroul Arii Protejate
 3 posturi REFERENT (casier încasator) treapta II la Biroul Arii Protejate

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • 1 post ȘEF SERVICIU gradul II la Serviciul Salvamont Salvaspeo Scufundări

Condiţiile specifice de ocupare a postului:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • atestat salvator montan;
 • atestat/diplomă de specializare salvator din mediul subteran speologic;
 • carnet de conducere categoria B sau superior;
 • vechimea în specialitatea studiilor: minim 2 ani.

 

 • 1 post ȘEF BIROU gradul II la Biroul Arii Protejate

Condiţiile specifice de ocupare a postului:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • carnet de conducere categoria B sau superior;
 • vechimea în specialitatea studiilor: minim 2 ani.

 

 • 1 post INSPECTOR DE SPECIALITATE gradul IA (resurse umane) la Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ

Condiţiile specifice de ocupare a postului :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura  de științe economice;
 • vechimea în specialitatea studiilor: minim 7 ani.

 

 • 1 post REFERENT (gestionar) treapta II la Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ

Condiţiile specifice de ocupare a postului:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • atestat salvator montan sau atestat/diplomă de specializare salvator din mediul subteran speologic
 • minim 6 luni vechime în muncă.

 

 • 1 post REFERENT (ranger) treapta II la Biroul Arii Protejate

Condiţiile specifice de ocupare a postului:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • minim 6 luni vechime în muncă;
 • permis de conducere categoria B.” Rectificare conform M.O. nr. 1277/12.09.2017, partea a III-a.

 

 • 3 posturi REFERENT (casier încasator) treapta II la Biroul Arii Protejate

Condiţiile specifice de ocupare a postului:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • minim 6 luni vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 septembrie 2017, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 septembrie 2017, ora 11.00 proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Cluj, str. Al. Vaida Voevod nr. 53-55, Cluj-Napoca, telefon: 0371/493.333.

descarca: 5-Anunt-site.doc 338KB DOC

Apply for this Job