Șef serviciu S și șef birou S – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din IaşiȘef serviciu S și șef birou S

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi

4 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 1. șef serviciu (S) în cadrul Serviciului Administrativ din cadrul Direcției Patrimoniu;
 2. șef Birou (S) în cadrul Biroului Comunicare și Marketing Universitar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • șef serviciu (S) în cadrul Serviciului Administrativ din cadrul Direcției Patrimoniu:
  • absolvent(ă) studii superioare în domeniul economic, cu diplomă de licență;
  • curs de formare profesională în domeniul Achizițiilor Publice;
  • experiență profesională în domeniul Achizițiilor Publice – minimum 5 ani;
  • cunoștințe avansate operare PC;
  • bună capacitate de realizare a unor analize, sinteze;
  • disponibilitate de a lucra program prelungit;
  • abilități de lucru în echipă, maleabilitate, toleranță, calm și bunăvoință în conversație, dinamism, capacitate de organizare, de coordonare a activităților și rigurozitate în luarea deciziilor, conștiincios, creativ, inventiv și inovator în sensul în care identifică și promovează soluții noi și tehnologii noi, care prin implementare să ducă la un management eficient al consumurilor în exploatarea și întreținerea imobilelor din patrimonial universității;
  • spirit organizatoric, spirit analitic, fermitate în luarea deciziilor și imparțialitate.
 • șef birou (S) în cadrul Biroului Comunicare și Marketing Universitar:
  • absolvent(ă) de studii superioare în domeniul Comunicare și Relații Publice;
  • absolvent(ă) de studii postuniversitare cu diplomă de master în domeniul Comunicare și Relații Publice;
  • vechime în specialitate – minimum 20 de ani;
  • vechime în muncă, într-o funcție de conducere, într-o instituție de învățământ superior, de minimum 6 luni;
  • cunoștințe avansate de operare PC (Excel, Word, PowerPoint etc.);
  • cursurile de perfecționare dovedite prin diplomă pot constitui un avantaj:
  • competențe manageriale: analiză, sinteză, monitorizare, planificare;
  • competențe comportamentale: orientare către performanță, comunicare eficientă, cooperare, integritate organizațională;
  • abilități de comunicare eficientă atât în oral, cât și în scris;
  • cunoașterea cel puțin a unei limbi străine de nivel minimum B1;
  • persoană comunicativă, organizată, responsabilă, obișnuită cu deacline- uri stricte, rezistentă la stres, spirit de echipă;
  • adaptare dinamică la sarcini de lucru;
  • abilități de lucru în echipă, maleabilitate, toleranță.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 iunie 2019, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 iunie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 03 iulie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Universității de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, strada Universităţii nr. 16, telefoanele: 0232/301.661.

Apply for this Job