Șef serviciu – Primăria oraşului Voluntari, judeţul IlfovȘef serviciu

Primăria oraşului Voluntari, judeţul Ilfov

18 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul resurse umane, administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Voluntari, judeţul Ilfov.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 mai 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constitutia Romaniei;
Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul functionarilor publici (r2) cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, actualizata si modificata;
Legea nr. 215/ 2001 privind Administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea cadru nr. 153/ 2017 (*actualizata*) privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
Hotararea nr. 611/ 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;
Hotararea nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea nr. 432/ 2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici;
Legea nr. 53/ 2003 privind Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea nr. 905/ 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor cu modificarile si completarile ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job