Șef serviciu – Primăria Orașului SlănicȘef serviciu

Primăria Orașului Slănic

15 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Slănic, judeţul Prahova.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
 • deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 octombrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, rerepublicată , cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
Constituţia Romaniei , republicata;
Legea nr.82/1991- legea contabilităţii;
Hotărârea nr.1860/2006 privind drepturile şi obligatiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe peroada delegarii şi detaşării în altă localitate,precum şi în cazul deplasarii,în cadrul localităţii,în interesul serviciului;
Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea lichidarea,ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea,evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu completările şi modificările ulterioare;
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice,cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.273/2006 privind finaţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventive propriu;
Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
Legea nr.98/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
HGR nr.392/20016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare aprevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie public/acordului-cadru din Legea nr.98/2016;
HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură Fiscală;
OG nr.27/2002 aprobată prin Legea nr.233/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor propii;
Ordonanţa 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniului instituţiilor publice.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job