Șef serviciu – Primăria oraşului Predeal, judeţul BraşovȘef serviciu

Primăria oraşului Predeal, judeţul Braşov

13 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – serviciul economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Predeal, judeţul Braşov.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 decembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

•Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată şi completată;
•Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată
•Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
•Constituţia României ;
•Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizată;
•Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată
•Legea nr.207/2015 – Codul de procedura Fiscală, actualizată;
•Legea nr.287/2009 – Codul Civil , actualizată;
•Legea nr.134/2010- Cod procedura civila, actualizată;
•Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, actualizată;
•Legea contabilitatii nr. 82/1991;
•Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, actualizat;
•Ordin nr. 246 din 4 martie 2005 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)
•Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job