Șef serviciu – Primăria municipiului Urziceni, judeţul IalomiţaȘef serviciu

Primăria municipiului Urziceni, judeţul Ialomiţa

28 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Urziceni, judeţul Ialomiţa.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 iulie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Legea nr. 188/1999 privind Statul funcţionarilor publici, republicată, cu modificarile
si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile
si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
4. Constituţia României;
5. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare; M.O. 618/2006;
6. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile
ulterioare; M.O. 597/2002;
7. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare; M.O. 454/2008;
8. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea şi conducerea contabilă a instituţiilor publice; Planul de conturi pentru
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si
completarile ulterioare; M.O.1186 si 1186 bis /2005;
9. Ordinul ministrului finantelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor
institutiilor publice, precum si organizarea. Evidenta si raportarea angajamentelor
bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare; M.O.37/2003;
10. Legea nr.69/ 2010, republicata, a responsabilitatii fiscal-bugetare; M.O. 330/2015;
11. Ordinul ministrului finantelor publice nr.501/2013 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind deschiderea si repartizarea/retragerea creditelor bugetare din
bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru
somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul
Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu si bugetele locale, cu
modificarile ulterioare; M.O.218/2013;
12. Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern si controlul
financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; M.O.
799/2003;
13. Ordinul ministrului finantelor publice nr.923/2014, republicat, pentru
aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului
financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele
care desfasoara activitatea de control financiar preventive propriu, cu modificarile si
completarile ulterioare; M.O. 28/2016;
14. Legea nr.98/2016, privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare; M.O. 390/ 2016;
15. Hotararea nr.395/2016, pentru aprobarea N.M. de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; M.O. 423/2016.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job