Șef serviciu – Primăria Municipiului Drobeta-Turnu SeverinȘef serviciu

Primăria Municipiului Drobeta-Turnu Severin

21 august 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

– LEGEA nr.50 din 1991 (actualizata) privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
– LEGEA nr. 350 din 2001 (privind amenajarea teritoriului si urbanismul)
– ORDINUL 839 din 2009 (actualizat) – pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 50/1991
– LEGEA nr.10 din 8 februarie 2001(actualizata)privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989);
– LEGEA nr.18 din 19 februarie 199l(actualizata)a fondului funciar;
– LEGEA nr. 165 d i n 16 mai 2013 (actualizata) privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania;
– LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999 (actualizata) privind Statutul funct ionarilor pu blici;
– LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001(actualizata) a administratiei publice locale;
– LEGEA nr. 7 din 18 februarie 2004 (republicata)privind Codul de conduita a funqionarilor publici;
– LEGEA nr. 1 din 1 1 ianuarie 2000 (actualizata) pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/ 1991 si ale Legii nr. 169/ 1 997.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job