Șef serviciu – Primăria Municipiului Brăila, judeţul BrăilaȘef serviciu

Primăria Municipiului Brăila, judeţul Brăila

15 iunie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul buget-finanţe din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brăila, judeţul Brăila.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator – nivel mediu;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 iulie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 iulie 2018, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 19 iulie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constituţia României;
Legea nr. 188/1999 – privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări ulterioare;
Legea nr. 7/2004 – privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări ulterioare;
Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată, cu modificări şi completări ulterioare;
Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, cu modificări şi completări ulterioare;
Legea nr. 82/1991 – legea contabilităţii, republicată, cu modificări şi completări ulterioare;
Ordinul nr. 1917/2005- al ministrului finanţelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia – Cap. I-VI;
Ordinul nr. 1792/2002 – al ministrului finanţelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificări şi completări ulterioare;
Legea nr. 227/2015 – privind Codul fiscal – Titlul IX – Impozite şi taxe locale, cu modificări şi completări ulterioare;
Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedură fiscală, cu modificări şi completări ulterioare;
HGR nr. 1/2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Titlul IX – Impozite şi taxe locale;
Ordinul nr. 600/2018– privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
Ordin nr. 720/2014 – al ministrului finanţelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificări şi completări ulterioare;
Ordinul nr. 501/2013 – al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea şi repartizarea / retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale, cu modificări şi completări ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job