Șef serviciu – Primăria Municipiului BârladȘef serviciu

Primăria Municipiului Bârlad

11 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Resurse Umane, Protecţia Muncii şi Secretariat Cabinet Demnitari din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bârlad, judeţul Vaslui.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţe – ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 octombrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea nr. 215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 188/1999 – Legea privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 161/2003 – Legea privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 7/2004 – Legea privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotărârea nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotărârea nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotărârea nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Hotărârea nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor,cu modificarile si completarile ulterioare
Hotărârea nr. 553/2009 privind stabilirea unor măsuri cu privire la evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici
Ordinul nr. 1355/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a formatelor-standard şi de transmitere a datelor şi informaţiilor cu privire la evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job