Șef serviciu – Primăria Comunei Păstrăveni


Șef serviciu

Primăria Comunei Păstrăveni

14 martie 2016

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu– Serviciul financiar-contabilitate, impozite şi taxe, achiziţii publice şi administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Păstrăveni, judeţul Neamţ.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 •  studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
 •  să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I
 •  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani
 •  să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 aprilie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul unităţii în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului și trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată şi completată de HG nr. 1173/2008.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
 6. Legea nr.500/2002 privind finatele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare ;
 10. Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi conducerea – Ordinul MFP 2005/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind completarea formularului “Cerere pentru deschiderea de credite bugetare”, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrului finanţelor, nr. 1801/1995;
 11. Ordinul MFP nr. 2006/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului ;
 12. OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

 

 

Apply for this Job