Șef serviciu – Primăria comunei Cumpăna, judeţul ConstanţaȘef serviciu

Primăria comunei Cumpăna, judeţul Constanţa

17 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul financiar contabil, salarizare, resurse umane, încasare taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cumpăna, judeţul Constanţa.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 mai 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 17 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Constituţia României, cu modificările si completările ulterioare;
Legea Nr.188/1999 – (r2) Statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
Legea Nr.7/2004 – (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Legea Nr.227/2015 – privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul IX – Impozite şi Taxe Locale;
Legea Nr.82/1991 – (r4) lege a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare:
Legea Nr.207/2015 – privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
Capitolul II – Competenţa organului fiscal local art.(37) – (39),
Capitolul IV – Actele emise de organele fiscale art.(46) – (54);
Secţiunea a 5-a Capitolul IV Colaborarea dintre autorităţile publice şi art.(68) – (71)
Legea Nr.273/2006 – privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea Nr.500/2002 – privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Nr.80/2001 – privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Nr.81/2003 – privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Nr.119/1999 – (r1) privind controlul intern şi controlul financiar preventive, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul Nr.2.005/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind completarea formularului Cerere pentru deschiderea de credite bugetare, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995;
Ordinul Nr.1792/2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul Nr.1954/2005 – pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice;
Ordinul Nr.1801/1995 privind aprobarea Nomenclatorului formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmărirea, încasarea si raportarea impozitelor, taxelor si altor obligaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul Nr.1.139/2015 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
Ordinul Nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job