Șef serviciu – Ministerul Fondurilor EuropeneȘef serviciu

Ministerul Fondurilor Europene

21 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul programare – Direcţia generală programare şi coordonare sistem din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: Windows, Microsoft Office (Word, Excel, Outlook ) – nivel mediu;
 • cunoaşterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel mediu;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 mai 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 iunie 2019, ora 09:00: probele suplimentare de testare a cunoştinţelor PC şi a cunoştinţelor de limbă străină;
 • 04 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Constituţia României, republicată;
2.HG nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene (MO nr. 153/19.02.2013) cu modificările ulterioare;
3.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată.
Privind activitatea specifică:
1.Strategia Europa 2020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52010DC2020;
2.Recomandările Specifice de Ţară pentru 2017
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_ro.htm;
3.REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului;
4.Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1080/2006;
5.Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului;
6.Regulamentul (UE) nr.1300/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1084/2006.
7.Acordul de Parteneriat 2014-2020 (2014RO16M8PA001.1.2)
8.Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 (MO nr. 413 din 11/06/2015).
9.OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 cu modificările şi completările ulterioare.
TEMATICĂ orientativa privind activitatea specifică:
1.Structura şi atribuţiile Ministerului Fondurilor Europene;
2.Cadrul legislativ şi instituţional intern de gestionare a Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii;
3.Instituţiile Uniunii Europene şi procesul de decizie în cadrul acesteia;
4.Reglementările comunitare în domeniul programării şi implementării Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii.*
?Regulamentele şi reglementările comunitare pot fi accesate pe:
http://eur-lex.europa.eu
http://www.fonduri-ue.ro

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job