Șef serviciu – Ministerul Fondurilor EuropeneȘef serviciu

Ministerul Fondurilor Europene

7 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul relaţii cu publicul şi mass-media cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţele comunicării specializarea jurnalism;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: Word, Excel, Power Point – nivel „cunoştinţe de bază”;
 • cunoaşterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel „cunoştinţe de bază”;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 mai 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 mai 2019, ora 08:30: probele suplimentare de testare a cunoştinţelor PC şi a cunoştinţelor de limbă străină;
 • 20 mai 2019, ora 12:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României, republicată;
2. Legea nr.188/1999, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4. Hotărârea Guvernului nr.52 din 15 februarie 2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea nr.123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordonanţa Guvernului nr.27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Strategia de comunicare pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 (publicată pe pagina http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare);
10.Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014 – 2020 în România (publicat pe pagina MFE la următorul link: http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/comunicare/2018/MIV_29_ianuarie2018_SGuv.pdf), aprobat prin Ordinul MFE nr. 2640/18.09.2015 (publicat la:
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/transparenta/comunicare/Ordin.MIV.2014.2020.pdf);
11. Relaţiile publice si mass-media, editie revăzută şi adăugită, autor Cristina Coman;
12.Regulamentul (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului – Preambul, Titlul III „Monitorizarea, Evaluarea, Informarea şi Comunicarea” şi Anexa XII „Informarea şi Comunicarea privind Contribuţiile din Partea Fondurilor”;

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job