Șef serviciu – Institutul Naţional de AdministraţieȘef serviciu

Institutul Naţional de Administraţie

12 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul financiar-contabil şi achiziţii publice din cadrul Institutului Naţional de Administraţie.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • cunoştinţe operare/programare pe calculator: MS Office, Internet browser – nivel bază;
 • cunoaşterea limbii engleze: citit, scris, vorbit – nivel bază;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, conform art. 19 lit. b indice 2 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 octombrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14 noiembrie 2018, ora 09:30: probele suplimentare de testare a cunoştinţelor PC şi a cunoştinţelor de limbă străină;
 • 14 noiembrie 2018, ora 13:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

[dosar143anfp]

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României, republicată;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarului public, republicată;
4. Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
5. Horărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016;
6. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
7. OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările şi completările ulterioare;
8. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea regulamentului operaţiunilor de casă ale unităţilor socialiste;
10. H.G. nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării, detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;
11. OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
12. O.G. nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie;
13. H.G. nr. 1005/2016 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie;
14. Ordinul M.F.P nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi planul de conturi pentru instituţiile publice şi planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrumentele de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
15. O.G. nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv cu modificările şi completările ulterioare;
16. Ordin nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job