Șef serviciu – Inspectoratul Teritorial de Muncă TimişȘef serviciu

Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş

25 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Control Muncă Nedeclarată din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiş.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, agricole şi silvice, juridice, economice sau în specializările: sociologie, psihologie, medicină, administraţie publică sau ştiinţe politice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 13 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 26 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

[dosar143anfp]

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1) Constituţia României;
2) LEGEA nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3) LEGEA nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
4) LEGEA nr. 108/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată şi actualizată;
5) HOTĂRÂREA nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
6) HOTĂRÂREA nr. 583 /2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public;
7) LEGEA nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8) LEGEA nr. 62/2011 dialogului social, republicată;
9) LEGEA nr. 52/ 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
10) ORDIN nr. 831/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri;
11) HOTĂRÂREA nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
12) ORDONANŢA nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
13) ORDONANŢA nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
14) LEGEA nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
15) ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă;
16) LEGEA nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, actualizată;
17) LEGEA nr. 210/1999 privind concediul paternal;
18) HOTĂRÂREA nr. 244/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999;
19) ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
20) HOTĂRÂREA nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 96/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
21) LEGEA nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
22) HOTĂRÂREA nr. 723/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001;
23) HOTĂRÂREA nr. 1256/2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară;
24) LEGEA nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
25) HOTĂRÂREA nr. 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare ;
26) ORDONANŢA nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România,cu modificările şi completările ulterioare;
27) LEGEA nr. 16 /2017 privind privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job