Șef serviciu – Inspectoratul Teritorial de Muncă BraşovȘef serviciu

Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov

13 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Economic, Resurse Umane, Administrativ şi Informatică din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Braşov.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, conform prevederilor art. 19 lit. b2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 decembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 13 decembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României ;
2. Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 (r) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
4. Legea nr.108/1999 (r) privind infiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii;
5. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ş completările ulterioare;
6. Legea 82/1991 Legea contabilităţii, republicată modificată şi completată;
7. Ordinul M.F.P nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi planul de conturi pentru instituţiile publice şi planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrumentele de aplicare a acestora, cu modificările şi completărilke ulterioare;
8. Ordinul M.F.P nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi locale, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
10. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Ordin M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
12. Ordin nr. 923 din 11 iulie 2014 (*republicat*) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu*)
13. O.G. nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv cu modificările şi completările ulterioare;
14. Ordin nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
15. Legea nr. 16/1996 privind arhivele naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
16. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job