Șef serviciu – Inspectoratul Teritorial de Muncă BotoşaniȘef serviciu

Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoşani

12 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Economic, resurse Umane, Administrativ şi Informatică din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoşani.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • deţinerea certificatului de atestare în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC), conform prevederilor art. 19 lit. b2 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • cunoştinţe operare PC – cunoştinţe de bază, dovedite prin deţinerea unui certificat/atestat, emis în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 mai 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Constituţia României, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 (r) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
4. Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
5. Hotărârea nr. 611 /2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, actualizată;
6. Legea nr.108/1999 (r) privind infiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii;
7. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea 82/1991 Legea contabilităţii, republicată modificată şi completată;
9. Ordinul M.F.P nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi planul de conturi pentru instituţiile publice şi planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrumentele de aplicare a acestora, cu modificările şi completărilke ulterioare;
10. Ordinul M.F.P nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi locale, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
12. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşarii în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interes de serviciu;
14. Ordin M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
15. Ordin nr. 923 din 11 iulie 2014 (*republicat*) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu*);
16. O.G. nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv;
17. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste;
18. Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
19. OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal –bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job