Șef serviciu, inginer constructor debutant S și administrator patrimoniu I S – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din IaşiȘef serviciu, inginer constructor debutant S și administrator patrimoniu I S

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

16 februarie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 1. șef serviciu în cadrul Serviciului Mentenanță;
 2. inginer constructor debutant S în cadrul Serviciului Dezvoltare Instituțională;
 3. administrator patrimoniu I S, în cadrul Serviciului Achiziții publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • șef serviciu în cadrul Serviciului Mentenanță:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență, în specializarea energetici:
  • vechime de minimum 10 ani în specialitatea studiilor;
  • atestat A.N.R.E. tip B, CIA și C2A;
  • cunoștințe temeinice de utilizare a calculat arului;
  • capacitate de analiză și sinteză, adaptare dinamică la sarcinile de lucru;
  • cunoaștere temeinică a legislației în vigoare în domeniul de activitate.
 • inginer constructor debutant S, în cadrul Serviciului Dezvoltare instituțională:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență, în domeniul construcții civile, industriale și agricole;
  • studii de masterat absolvite cu diplomă în domeniul construcțiilor – pot constitui un avantaj;
  • vechime în muncă – nu necesită;
  • capacitate de analiză și sinteză, adaptare dinamică la sarcinile de lucru;
  • cunoștințe temeinice de utilizare a calculatorului.
 • administrator patrimoniu IS în cadrul Serviciului Achiziții publice:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență, în domeniul horticultură;
  • vechime în domeniul postului de minimum 5 ani;
  • cunoaștere temeinică a legislației în vigoare în domeniul de activitate;
  • capacitate de analiză și sinteză, adaptare dinamică la sarcinile de lucru;
  • cunoștințe de operare calculator (MS Office).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 martie 2021, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • șef serviciu și inginer constructor debutant S :
  • 10 martie 2021, ora 08.00: proba scrisă;
  • 12 martie 2021, ora 08.00: proba interviu.
 • administrator patrimoniu IS:
  • 10 martie 2021, ora 11.00: proba scrisă;
  • 12 martie 2021, ora 11.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obţin la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, telefon 0232/407.378.

Apply for this Job