Șef serviciu II – Casa Artelor „Dinu Lipatti” BucureştiȘef serviciu II

Casa Artelor „Dinu Lipatti” Bucureşti

4 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Casa Artelor „Dinu Lipatti” – serviciu public de interes local al Municipiului Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe o perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere, vacante, de șef serviciu gradul II, studii superioare, în cadrul Serviciului Cercetare, Documentare, Programe și Proiecte Culturale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pregătirea de specialitate: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul: domeniul fundamental (DPI) – științe umaniste și arte, ramura de știință – arte, domeniul de licență (DL) – muzică;
 • vechime în specialitatea studiilor – minimum 4 ani;
 • cunoștințe de operare/programare pe calculator: Microsoft Office, Internet – nivel mediu;
 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 • Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completãrile ulterioare;
 • C.G.M.B. 242/2018 privind Regulamentul de Organizare si Functionare a Casei Artelor “Dinu Lipatti” ;
 • Lege nr. 53/2003 Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritãtile si institutiile publice;
 • Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotarârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatãtii în munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;.
 • G. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura , cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta Guvernului nr.51/1998 privind îmbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordin nr. 600/2018 al Secretariatului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 aprilie 2019, ora 16.00, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 06 mai 2019, ora 11.00, proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Casei Artelor „Dinu Lipatti” – serviciu public de interes local al Municipiului Bucureşti, din Bucureşti, Bd. Lascăr Catargiu nr. 12, sectorul 1, telefon 0753/575.367, 021/425.25.63.

descarca: 4.3.-ANUNT-sef-serviciu-posturi.gov_.ro_.doc 416KB DOC

Apply for this Job