Șef serviciu – Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor TeleormanȘef serviciu

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Teleorman

26 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – serviciul economic şi administrativ din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Teleorman.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite, în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • certificat de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi (S.E.C);
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 septembrie 2017, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarului public, republicata (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
2.Lege nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;
3.Legea nr.82/1991- Legea Contabilitatii, republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare;
4.Legea nr. 500/2002 privind finantele publice cu modificarile ulterioare;
5.Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.301/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
6.Ordinul ministrului finantelor publice nr.1139/2015, privind Normele metodologice referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate cu modificarile si completarile ulterioare;
7.Hotararea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate , precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii , in interesul serviciului , cu modificarile si completarile ulterioare;
8.Ordinul ministrului finantelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea , lichidarea, ordonantarea , evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
9.Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acesteia , cu modificarile si completarile ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job