Șef serviciu – Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor SibiuȘef serviciu

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu

26 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – serviciul laborator din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină veterinară;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite, în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • cunoştinţe de limba engleză – nivel „mediu”;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 septembrie 2017, ora 09:00: probele suplimentare de testare a cunoştinţelor de limbă străină;
 • 22 septembrie 2017, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 35/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor
2. ORDIN nr. 114 din 30 decembrie 2013 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
3. ORDIN nr.142/2015 pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 114/2013
4. SR EN ISO / CEI 17025:2005 – Criterii generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări.
5. Regulament specific de acreditare în domeniul acreditării laboratoarelor de încercări conform SR EN ISO/CEI 17025:2005 Cod: RS-1.2 LI Editia din 26.03.2013–RENAR
6. Regulament specific de acreditare în domeniul acreditării laboratoarelor de încercări – calitatea apei –conform SR EN ISO/CEI 17025:2005 Cod: RS-1.2.2 LI Editia din 26.03.2013
7. Regulament specific de acreditare în domeniul acreditării laboratoarelor de încercări – alimente si furaje –conform SR EN ISO/CEI 17025:2005 Cod: RS-1.2.3 LI Editia din 26.03.2013
8. HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiuni deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile,inclusive deseurile periculoase
9. Legea 211/2011 privind regimul deseurilor – republicata 2014
10. Ordin 400/2002 adapostirea ingrijirea animalelor in scopuri stiintifice sau experimentale care cuprinde instructiunile privind adapostirea si îngrijirea animalelor folosite în scopuri stiintifice sau în alte scopuri experimentale
11. Legea nr. 43 din 11 aprilie 2014 (*actualizată*) privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
12. REGULAMENTUL (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare;
13. REGULAMENTUL (CE) nr. 1441/2007 AL COMISIEI din 5 decembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare;
14. Ordin ANSVSA nr. 25 din 19.03.2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, prelucrare primară, ambalare şi transport al probelor destinate examenelor de laborator în domeniul sănătăţii animalelor;
15. Ordin ANSVSA nr. 13 din 24.01.2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ce stabileşte regulile pentru prelevare de probe de produse de origine animală pentru examenul de laborator;
16. REGULAMENTUL (CE) nr. 152/2009 AL COMISIEI din 27 ianuarie 2009 de stabilire a metodelor de eşantionare şi analiză pentru controlul oficial al furajelor;
17. REGULAMENTUL (UE) nr. 691/2013 AL COMISIEI din 19 iulie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 152/2009 în ceea ce priveşte metodele de eşantionare şi de analiză;
18. GHID privind prelevarea oficială de probe în vederea monitorizării contaminarii produselor furajere cu microorganisme patogene din genul Salmonella;
19. REGULAMENTUL (CE) nr. 1069/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);
20. Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile; cu modificarile şi completările ulterioare;
21. PROCEDURA SPECIFICĂ ANSVSA – Cod: PS-01-DGSA „Prelevarea probelor de produse alimentare în vederea testării microbiologice”);
22. PROCEDURA SPECIFICĂ ANSVSA – COD: PS – 01 – DGSVSA ”Desemnarea laboratoarelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor care pot efectua analiza probelor
prelevate in cadrul controlului official privind hrana pentru animale si produsele alimentare, sanatatea si bunastarea animalelor
23. SR EN ISO 19011:2011 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management
24. HG nr. 1415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia
25. Ordonanţa nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
26. HOTĂRÂRE nr. 1.860 din 21 decembrie 2006 (*actualizată*)privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului
27. Legea 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,
28. LEGEA nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici cu modificarile şi completarile ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job