Șef serviciu – Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor NeamţȘef serviciu

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ

26 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – serviciul economic şi administrativ din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite, în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • certificat de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi (S.E.C);
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 septembrie 2017, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

-Legea 82 /1991 Legea contabilitatii republicata
-Legea 500/2002 – Privind finantele publice
-OG 119/1999- privind controlul intern si controlul financiar preventiv republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
-ORDINUL MFP 1792/2002 –Pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea ,
-lichidarea ,ordonantarea ,si plata cheltuielilor institutiilor publice precum si organizarea ,evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale cu modificarile si completarile ulterioare .
-Ordinul MFP 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor datoriilor si capitalurilor proprii.
-Ordonanta Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activitatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor aprobata prin Legea 215/2004
-Hotararea 1415/2009 Organizarea si functionarea ANSVSA si a unitatilor din subordinea acesteia cu completarile si modificarile ulterioare
-Legea 188/1999 – privind statutul funtionarilor publici (r2)
-Legea 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici (r)

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job