Șef serviciu – Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor HarghitaȘef serviciu

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Harghita

26 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – serviciul laborator din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Harghita.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină veterinară;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite, în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • cunoştinţe de limba engleză – nivel „mediu”;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 septembrie 2017, ora 09:00: probele suplimentare de testare a cunoştinţelor de limbă străină;
 • 22 septembrie 2017, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Ordin ANSVSA nr. 114 din 2013 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare (publicat în Monitorul Oficial nr. 66 bis din27.01.2014), următoarele părţi: Capitolele I, II, III, IV, V, VI, XXXVI, XXXVII, XXXVIII;
2. SR EN ISO/CEI 17025 – Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări;
3. Ordin ANSVSA nr. 35 din 30.03.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor (publicat în Monitorul Oficial nr. 303 din 20.04.2017), următoarele părţi:
– Normele metodologice de aplicare a programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor Cap I, secţ. 1, punctul 1, punctul 4, punctul 5, punctul 7, punctul 8, punctul 10, punctul 37, punctul 62, punctul 63; Cap. I, Secţ. 2, punctul 1, punctul 2; Cap. I, Secţ. 3, punctul 28; Cap. I, Secţ. 4, punctul 4Bf;
– Normele metodologice de aplicare a programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor: Cap. I, Secţ. 1; Secţ. 4; Secţ. 5, Secţ. 6, Secţ. 7;
4. Ordin ANSVSA nr. 25 din 2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, prelucrare primară, ambalare şi transport al probelor destinate examenelor de laborator în domeniul sănătăţii animalelor (publicat în Monitorul Oficial nr. 341 din 2 mai 2008);
5. Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, cu modificările şi completările ulterioare;
6. REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1375 AL COMISIEI din 10 august 2015 de stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenţa de Trichinella în carne;
7. Legea nr. 7 din 23.02.2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici ;
8. Legea nr. 188 din 08.12.1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, r2,

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job