Șef serviciu – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului TimişȘef serviciu

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş

15 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Contabilitate, financiar – buget din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
 • deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 octombrie 2017, ora 10:00: proba scrisă – la sediul Instituţiei Prefecutului – judeţul Timiş;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia – publicat în Monitorul Oficial nr. 1186 din 29 decembrie 2005, modificat şi completat prin Ordinul nr.415/2013 – publicat în Monitorul Oficial nr. 194 din 5 aprilie 2013.
Legea nr. 82/1991 a contabilităţii – republicată în Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2008, modificată şi completată prin Legea nr.187/2012 – publicată în Monitorul Oficial nr.757 din 12 noiembrie 2012;
Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv – republicată în Monitorul Oficial nr. 799 din 12 noiembrie 2003, modificată şi completată prin O.U.G.nr.94/2011 – publicată în Monitorul Oficial nr.799 din 11 noiembrie 2011.
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale – publicat în Monitorul Oficial nr. 37 din 23 ianuarie 2003, modificat şi completat prin Ordinul nr.547/2009 – publicat în Monitorul Oficial nr.216 din 3 aprilie 2009.
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii – publicat în Monitorul Oficial nr. 704 din 20 octombrie 2009.
Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste – publicat în Buletinul Oficial nr. 64 din 6 iulie 1976.
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în munca – publicată în Monitorul Oficial nr. 646 din 26 iulie 2006, modificată şi completată prin Legea nr.51/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii – publicată în Monitorul Oficial nr. 182 din 21 martie 2012.
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 290 din 23 mai 2016.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job