Șef serviciu – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, municipiul BucureştiȘef serviciu

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, municipiul Bucureşti

9 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul intervenţii în regim de urgenţă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, municipiul Bucureşti.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe sociale;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii;
 • permis de conducere categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 mai 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 mai 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

•Constituţia României, republicată;
•Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
•Anexa 1 – H.G.R. nr. 797/2017 – pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
• Legea nr. 17/2000 – privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice – republicată;
• Legea nr. 448/2006 – privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – republicată;
• Legea nr. 292/2011 – privind asistenţa socială;
• Legea nr. 116/2002 – privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale,
• H.G. nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale
• Convenţia cu privire la drepturile copilului – Adoptată de Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 29 noiembrie 1989. Intrată în vigoare la 2 septembrie 1990.
• Legea nr. 18/1990 – Legea ratificării Convenţiei, publicată în „Monitorul Oficial al României“, nr. 109 din 28 septembrie 1990 şi republicată în „Monitorul Oficial al României“, nr. 314.
• Legea nr. 272/21 iunie 2004 – Republicată şi cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
• H.G. nr. 49/2011 – pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;
• Legea nr. 230/2010 – privind modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane.
• Ordin ANPDC nr. 288/06.07.2006 – pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului
• Legea nr. 174/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
• H.G. 867/2009 – privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii.
• H.G. 1103/2014 – pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare
• Legea nr. 678/2001 – privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job