Șef serviciu – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului OltȘef serviciu

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt

1 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul de evaluare complexă a copilului în cadrul căruia funcţionează echipa mobilă de recuperare şi reabilitarea a copilului cu dizabilităţi la domiciliu din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe sociale, domeniul de licenţă: asistenţă socială, psihologie, ştiinţe ale educaţiei, şi în domeniul fundamental: ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă: ştiinţe juridice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 octombrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, (r1).
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 292/2011- asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, (r1), cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea Guvernului nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului.
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, (r1), cu modificările şi completările ulterioare.
Ordinul nr.1306/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare.
Ordinul nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale special, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job