Șef serviciu – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului AradȘef serviciu

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad

6 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Resurse Umane, Sănătate şi Securitate în Muncă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice sau juridice,
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii,
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 octombrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 153/2017 – Lege – Cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
Legea nr.250/2016 privind aprobarea OUG nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
Legea nr.292/2011- asistentei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr.1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 286/2011pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
O.U.G. nr.26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr.679/2003 privind conditiile de obtinere a atestatului, proceduri de atestare si statutul asistentului maternal profesionist, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 319/2006 securităţii şi sănătăţii în munca;
H.G. nr.1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătătii lucrătorilor, modificata si completata prin H.G. nr.1169/25.11.2011;
Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor;
Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
Ordinul nr. 712/2005 pentru aprobarea dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job