Șef serviciu – Direcţia de Asistenţă Socială Targu Mureş, judeţul MureşȘef serviciu

Direcţia de Asistenţă Socială Targu Mureş, judeţul Mureş

8 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul financiar-contabil, resurse umane, administrativ, strategii şi implementare programe din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Targu Mureş, judeţul Mureş.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • perfecţionări (specializări) în domeniul contabilitate, dovedite cu documente care să ateste efectuarea lor;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

– Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.82/1991, Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.273/2006 din 29 iunie 2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi comletările uletrioare;
– Ordinul M.F.P. nr.923/2014, republicat, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi comletările uletrioare;
– Ordinul M.F.P. nr.1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, cu modificările şi comletările uletrioare;
– Ordinul M.F.P. nr.2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi comletările uletrioare;
– Ordinul M.F.P. nr.2634/2015, privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi comletările uletrioare;
– Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi comletările uletrioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job