Șef serviciu – Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară FocşaniȘef serviciu

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focşani

4 ianuarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul contabilitate, personal, administrativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focşani, judeţul Vrancea.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 ianuarie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 februarie 2018, ora 09:00:  proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 05 februarie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Legea nr. 188/1999, Republicată – privind Statutul funcţionarilor publlici, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Legea nr. 7/2004, Republicată – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
3.Constituţia Romaniei;
4.Legea nr. 82/1991 – Republicată – Legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
5.OG nr.119/1999 – Republicată – privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
6.Ordinul (MF) nr. 1792/2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Ordinul (MF) nr. 1917/2005 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
9.Ordinul (MF) nr. 2861/2009 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
10.Ordinul (MF) nr. 923/2014 – Republicat – pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările şi completările ulterioare;
11.Ordin (SGG) nr. 400/2015 – pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
12.Legea nr. 53/2003 – Republicată – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job