Șef serviciu – Direcţia de Asistenţă Socială DevaȘef serviciu

Direcţia de Asistenţă Socială Deva

6 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul asistenţă socială din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, judeţul Hunedoara.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în asistenţă socială;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 august 2017, ora 10:00: proba scrisă – sediul Instituţiei prefectului judeţului Hunedoara;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Legea nr. 18811999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Monitorul Oficial nr. 365/2007.
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial nr. 52512007;
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Monitorul Oficial nr. 123/2007.
Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare – Monitorul Oficial nr. 663/2001.
Legea nr.292/20 11 a asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare – Monitorul Oficial nr. 905/2011.
Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare- Monitorul Oficial nr.159/2014;
Legea m.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Monitorul Oficial nr. 785/2012;
Hotararea Guvemului nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologiee de aplieare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificarile si completarile uIterioare – Monitorul Oficial nr.56/20 11;
Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare – Monitorul Oficial nr. 401/2001;
Hotarare Guvernului nr.50/20 11 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare – Monitorul Oficial nr. 76/2011;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 70/2011, privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare – Monitorul Oficial nr. 629/2011
Constitutia Romaniei.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job