Șef serviciu – Direcţia de Asistenţă Socială Craiova, judeţul DoljȘef serviciu

Direcţia de Asistenţă Socială Craiova, judeţul Dolj

10 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul buget – contabilitate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, judeţul Dolj.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ştiinţe economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii;
 • să deţină certificatul de atestare în domeniul Sistemului European de Conturi (SEC), conform prevederilor art. 19 lit. b indice 2 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 mai 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul administrativ.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Constituţia României,republicata, Monitorul Oficial nr. 767 / 2003
2.Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată – MONITORUL OFICIAL nr. 123 / 2007, cu modificările şi completările ulterioare
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată ( r2 ) – MONITORUL OFICIAL nr. 365 / 2007, cu modificarile si completarile ulterioare
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici – MONITORUL OFICIAL nr. 525 / 2007, republicată
5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public – M.Of. nr. 663/23.10.2001.
6. Legea nr. 292/2011- privind asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – M.Of. nr. 618/18.07.2006;
8. Ordinul nr. 2861 / 2009 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii – MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – MONITORUL OFICIAL nr. 704 / 2009
9. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată – M.Of. nr. 454/18.06.2008;
10. Legea nr. 69/16.04.2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetară – M.Of. nr. 330/14.05.2015;
11. O.M.F.P. nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice – M.Of. nr. 1176/27.12.2005;
12. O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia – M.Of. nr. 1186/29.12.2005;
13. O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale – M.Of. nr. 37/23.01.2003;
14. Ordinul nr. 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003;
15. O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003 – M.Of. nr. 734/21.10.2003;
16. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Titlul V “ Contribuţii sociale obligatorii” – M.Of. nr. 688/10.09.2015;
17. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă – B.Of. 67 din 06.07.1976;
18. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată – M.Of. nr. 799/12.12.2003;
19. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
20. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare (cu excepţia anexelor);
21. Legea nr. 500/2002 privind privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
22. O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 – M.Of. nr. 746/06.10.2015;
23. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job