Șef serviciu – Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a municipiului ZalăuȘef serviciu

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a municipiului Zalău

7 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Financiar Contabilitate, Achiziţii Publice, Administrativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a municipiului Zalău, judeţul Sălaj.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, r2, cu modificarile si completarile ulterioare;
2.Legea 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicata;
3.Legea 215/2001 privind administratia publica locala, r2, cu modificarile si completarile ulterioare, cap. II- IV;
4. Legea 292/2011 privind asistenta sociala;
5. Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
6.Legea 82/1991 privind legea contabilitatii, republicata, cu odificarile si completarile ulterioare;
7. Ordinul nr. 1917/2005 Normele metodologice privind organizarea si conducerea institutiilor publice – planul de conturi pentru institutiile publice;
8.Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar- contabile;
9. Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general;
10. Legea 208/1997 privind cantinele de ajutor social.
11. Legea 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala;
12. Hotărârea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale.
13. Hotărârea nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale.
14. Ordonanţa nr. 68/2003 privind serviciile sociale, actualizată.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job